top of page

Gebruikersvoorwaarden

Algemene verkoops

voorwaarden

etcetera

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TuniQ ( Global Industries GCV).
De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website www.TuniQ.be  Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TuniQ ( Global INdustries GCV) behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TuniQ ( Global INdustries GCV) erkend.
1.4 TuniQ ( Global INdustries GCV) garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal TuniQ ( Global INdustries GCV) bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.4 Aan de leveringsplicht van TuniQ ( Global INdustries GCV) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TuniQ ( Global INdustries GCV) geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig boek VI van het Wetboek Economisch Recht, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. Deze termijn begint de dag nadat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) melding te maken bij TuniQ ( Global INdustries GCV). De afnemer dient daarna onverwijld en ten laatste 14 dagen na de dag van herroeping de geleverde zaken aan TuniQ ( Global INdustries GCV) terugzenden. TuniQ ( Global INdustries GCV) raad aan om de goederen, voor zover mogelijk, in originele verpakking en oorspronkelijke staat (bv. niet gewassen, gedragen en onbeschadigd ) te laten daar de afnemer aansprakelijk is voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TuniQ ( Global INdustries GCV) er zorg voor dat het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang werlk tijdstip eerst valt. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven dagen. - Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. - Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. - Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. - Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. - De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
4.4 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij TuniQ ( Global INdustries GCV), dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TuniQ ( Global INdustries GCV). TuniQ ( Global INdustries GCV) houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
5.2 TuniQ ( Global INdustries GCV) respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 TuniQ ( Global INdustries GCV) maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 TuniQ ( Global INdustries GCV) garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de wettelijke en fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.1.1 Defecten die niet onder de garantie vallen:

  • Normale slijtage van zolen, hakken en kleding

  • Kale neuzen bij schoenen door normale slijtage van buitenaf

  • Beschadiging aan de hiel. Gebreken veroorzaakt door verkeerd of intensief gebruik.

  • Overmatige transpiratie. Afgeven en verkleuring van schoenen en kleding.

  • Het pillen van kleding of schoenen.

  • Gebreken ontstaan door wassen of drogen.

  • Slijtage aan badkleding.

  • Gebreken ontstaan door externe invloeden, bijvoorbeeld wrijving, scherpe voorwerpen of chemicaliën.

  • Gebreken aan water- en winddichtheid van schoeisel of kleding, tenzij anders vermeld in de productomschrijving in onze webshop.

  • Artikelen die vanwege het model lichamelijke ongemakken veroorzaken, bijvoorbeeld zweten of blaren.

6.2 De garantietermijn van TuniQ ( Global INdustries GCV) komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. TuniQ ( Global INdustries GCV) is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TuniQ ( Global INdustries GCV)) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan TuniQ ( Global INdustries GCV). Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan TuniQ ( Global INdustries GCV) schriftelijk te worden gemeld. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door TuniQ ( Global INdustries GCV) gegrond worden bevonden, zal TuniQ ( Global INdustries GCV)  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TuniQ ( Global INdustries GCV) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van TuniQ ( Global INdustries GCV)) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TuniQ ( Global INdustries GCV) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TuniQ ( Global INdustries GCV) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 TuniQ ( Global INdustries GCV) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens TuniQ ( Global INdustries GCV) in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TuniQ ( Global INdustries GCV) en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt TuniQ ( Global INdustries GCV) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden TuniQ ( Global INdustries GCV) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van TuniQ ( Global INdustries GCV) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 TuniQ ( Global INdustries GCV) kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen TuniQ ( Global INdustries GCV) en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door TuniQ ( Global INdustries GCV) op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 TuniQ ( Global INdustries GCV) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van TuniQ ( Global INdustries GCV) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Alle zelf gemaakt foto’s door Tuniq vallen steeds onder de auteursrechten, die TuniQ aldus toebehoren. Wanneer klantn afbeeldingen publiceren op kanalen van TuniQ, zal TuniQ alrtijd het gebruikrecht hiervan kunnen aanspreken.  Alle informatie op de website van TuniQ ( www. TuniQ.be) of alle Social media of andere media kanalen die TuniQ gebruikt, vermelden ten allen tijde informatie onder voorbehoud van correcte informatie en de foto’s onder voorbehoud van mogelijke afwijkingen tov het werkelijke product. 

10. Overmacht

10.1 TuniQ ( Global INdustries GCV) is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 TuniQ ( Global INdustries GCV) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TuniQ ( Global INdustries GCV) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien TuniQ ( Global INdustries GCV) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 TuniQ ( Global INdustries GCV) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door externe leveranciers die instaan voor het leveren van de paketjes aan huis. TuniQ is tevens niet verantwoordelijk voor schade aan voertuigen toegebracht door eender welke derde partij, wanneer een voertuig geparkeerd staat op deparking van TuniQ.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door TuniQ ( Global INdustries GCV) aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TuniQ ( Global INdustries GCV) zolang de afnemer de vorderingen van TuniQ ( Global INdustries GCV) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van TuniQ ( Global INdustries GCV) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door TuniQ ( Global INdustries GCV) geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TuniQ ( Global INdustries GCV) of een door TuniQ ( Global INdustries GCV) aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TuniQ ( Global INdustries GCV) haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht TuniQ ( Global INdustries GCV) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan TuniQ ( Global INdustries GCV).

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TuniQ ( Global INdustries GCV) en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn de Rechbanken van Turnhout bevoegd, tenzij TuniQ ( Global INdustries GCV) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

bottom of page